KRISTĪBAS

Kas ir Kristība?
Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda Pēdējās tiesas dienā, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts | Mk.16:16

Caur Kristību cilvēks top par kristīgās draudzes locekli.

Kas nepieciešams, lai varētu saņemt Kristību?
Ja kristīties grib pieaugušais, tad Kristību kandidātam jāiziet apmācību kurss, kurā jāapgūst Mārtiņa Lutera Mazajā katehismā apskatītās tēmas, un jāapmeklē draudzes dievkalpojumi. Pēc iesvētes mācības kandidātam jāapliecina sava ticība saskaņā ar Mazā katehisma mācību. Reizē ar kristībām pieaugušais tiek arī iesvētīts un kļūst par draudzes locekli (sk. arī Iesvēte).

Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, tad vismaz vienam no viņiem ir jābūt kristītam un iesvētītam Aizputes autonomās ev.lut. draudzes loceklim. Ja vecāki vēlas pieaicināt savam bērnam krustvecākus, tad arī tiem jābūt kristītiem un iesvētītiem luterisko draudžu locekļiem; izņēmuma kārtā krustvecāki drīkst būt arī citas konfesijas draudžu locekļi. Ja bērna vecāki un krustvecāki nav kristīti un iesvētīti, tad tie to var īstenot noteiktajā kārtībā (sk. Ja kristīties grib pieaugušais).

Svarīga piebilde! Lai bērnu varētu draudzē kristīt bērna vecākiem un krustvecākiem jābūt pilntiesīgu draudzes locekļu statusā. Tas nozīmē, ka tie nedrīkst būt atskaitīti no aktīvo draudzes locekļu saraksta. Tieši tas pats attiecas uz krustvecākiem, ja tie apliecina piederību citai konfesijai. Arī tiem jābūt pilntiesīgiem savas draudzes locekļiem, kuri nav no draudzes atskaitīti.


IESVĒTĪBAS 

Kas ir iesvētība?
Iesvētība ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc attiecīgas apmācības, apliecinot baznīcas ticību, tiek uzņemts par reliģiskā ziņā pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas.

Kas nepieciešams, lai varētu tikt iesvētīts?
Iesvētības kandidātam jāiziet iesvētes lekciju kurss, kurā jāapgūst M. Lutera Mazajā katehismā apskatītās tēmas un jāapmeklē draudzes dievkalpojumi. Pēc iesvētes mācības kandidātam jāapliecina sava ticība saskaņā ar Mazā katehisma mācību.

Piebilde! Apmācības var notikt dažādos veidos. Klātienē, neklātienē, ar Zoom starpniecību, uzdodot lasīt noteiktu literatūru utt. Tikai jāņem vērā, ka būtiski ir arī dievkalpojumu apmeklējumi.


LAULĪBAS

Baznīcas laulību rituāls ir aizlūgums tiem pāriem, kuri savu kopdzīvi izprot kā dzīves uzdevumu un izlūdzas trešās personās - Dieva, klātbūtni un vadību. Garīdznieks sniedz pāriem arī cita veida atbalstu - pirmslaulību seminārus un padomdošanu turpmākajā laulāto attiecību dzīvē.  


BĒRES

Mācītājs palīdz slimniekiem gatavoties nāvei, sniedz padomdošanu sērās tuviniekiem un veic kristīgu izvadīšanu.

Kristīgā ticība akcentē Jēzus uzvaru pār nāvi un cilvēka dvēseles nemirstību.

Tomēr arī Kristus, pirms uzmodināja no nāves, raudāja pie mirušā drauga Lācara zārka, tā rādot Viņa pārdzīvoto gan zaudējumā, gan nāves tuvumā.

Mēs kā draudze gribam jums kalpot priekos un bēdās.


Ja vēlaties uzzināt vairāk vai pieteikt kādu no svētdarbībām, lūdzu sazinieties ar mācītāju



Uz sākumu