AIZPUTES AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZĒ

dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11:00,

izņemot katra mēneša pēdējo svētdienu.

VISI LAIPNI GAIDĪTI!

 DIEVKALPOJUMI SVĒTDIENAS SKOLA
  • 12.01. plkst. 11:00 - vārda dievkalpojums, kalpo mācītājs Gundars Bērziņš, pēc dievkalpojuma kafija draudzes mājā;
  • 19.01. plkst. 11:00 - dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, kalpo mācītājs Gundars Bērziņš;


"Kungs Dievs noslauci asaras no visu vaigiem" (Jesajas grāmata 25:8)

Par kristībām, laulībām un bērēm – zvanīt vai rakstīt LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvestam Kārlim Žolam 
+37126635035; e-pasts: karliszols@gmail.com

Draudzes priekšniecei:

Biruta Neiburga T. +37125914730

Draudzes mājā
12.01. plkst. 13:00 
19.01. plkst. 13:00Izīrē dzīvokli Lažas pag., Aizputes novadā. Interesēties pa tel. 25914730

 

In memoriam

Pašā gada sākumā no mums šķīries viens no Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes stūrakmeņiem – Arnolds fon Hiršheidts.

Dzimis 1929. gada 15. augustā Rīgā, Latvijā.

Miris 2020. gada 10. janvārī Šveicē.

Arnolds fon Hiršheidts dzimis mācītāja ģimenē, viņa tēvs Valters fon Hiršhheidts līdz 1939. gadam bija vācu draudzes mācītājs Sv. Jāņa baznīcā Aizputē.

Skolas gaitas uzsācis Aizputes vācu skolā. Diemžēl ģimene 1939. gadā ir spiesta atstāt Latviju, tāpēc turpmākos divus gadus A. fon Hiršhheidts izglītojas ģimenē. Vidējo izglītību iegūst Gnezno, Polijā. Viņu interesē lauksaimniecība, to apgūst dažādās skolās Vācijā, abitūriju iegūst 1955. gadā Braunšveigā. Studē Getingenā un Ķelnē, kur 1958. gadā iegūst diplomēta agronoma grādu.

Savā specialitātē A. fon Hiršheidts sākotnēji strādājis Vācijā, bet lielāko sava darba mūža daļu, no 1962. līdz 1995. gadam – Šveicē. A. fon Hiršheidts bija atzīts speciālists atkritumu pārstrādes produktu izmantošanā lauksaimniecībā, par  ko sarakstījis arī grāmatu “Zur Wirksamkeit von Schwermetallen aus Müllkomposten auf Ertrag und Zusammensetzung von Kulturpflanzen” divās daļās.

Kopš 1991. gada rudens, kad pirmoreiz pēc tik daudz gadiem atkal bija iespējams atgriezties Latvijā, Arnolds fon Hiršhheidts Aizputē bija bieži. Pēc pensionēšanās, no 1996. gada līdz 2016. gadam,  viņš pārmaiņus dzīvoja gan Liencā, Šveicē, gan Aizputē, Latvijā. 2016. gada aprīlī abi ar kundzi Loru fon Hiršhheidtu veselības problēmu dēļ pavisam pārcēlās uz dzīvi Liencā.

Arnolds fon Hiršhheidts vienmēr apgalvoja, ka Aizpute ir pasaules viduspunkts.

Arnolda, viņa kundzes Lores, viņa brāļa Harro fon Hiršhheidta, visu viņu draugu un sabiedroto devums Aizputei, novadam un Latvijai ir nenovērtējams.

Pateicoties Arnoldam un Harro fon Hiršheidtiem, 1992. gadā Šveices ciemā Švercenbahā tiek izveidota biedrība “Pro Aizpute Society” (Aizputes draugi), kas veicina sadraudzību un dāsni palīdz dažādu sociālu projektu īstenošanu Aizputē.

Kad A. fon Hiršhheidts pārceļas uz dzīvi Liencā, arī tur 2008. gadā tiek dibināta “Verein der Freunde Lettlands” (Latvijas draugu biedrība), kas līdz pat šodienai aktīvi pulcina cilvēkus, kuriem rūp Aizputes un novada cilvēki.

Ar abu šo biedrību ziedojumiem un palīdzību nu jau gandrīz 30 gadu laikā ir sakārtoti dažādi mūsu novada saimnieciskie un infrastruktūras objekti: Aizputes zonālās slimnīcas telpas un aparatūra (nu jau vēsture), Rokaižu pansionāta jaunais korpuss, Aizputes sabiedriskās pirts telpas, ģimeņu māja Kalvenē, dāvinājumi biedrībai “Aizputes Samarietis”, Aizputes vidusskolai, Lažas internātpamatskolai (šobrīd Padures pamatskola) utt.

Ik gadu Aizputes novada dome saņem biedrības mērķziedojumu, lai sniegtu palīdzību vientuļiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Par nesavtīgo darbu Arnolds fon Hiršhheidts 1998. gadā apbalvots ar Aizputes domes Goda rakstu un ierakstīts Aizputes pilsētas Goda grāmatā.

Visu savu garo mūžu A. fon Hiršhheidts nodzīvoja Dieva gaismas apspīdēts un sekojot Dieva vārdam.

No 2014. gada līdz 2016. gadam bija viens no mūsu draudzes garantiem. Aktīvi iesaistījās draudzes dzīvē, un pēc mācītāja Sigurda Sproģa nāves palīdzēja draudzei atzelt un izdzīvot.

Abi ar kundzi bija stiprais balsts mācītājam Varim Biteniekam, A.fon Hiršhheidts bija padomdevējs gan teoloģiskos jautājumos, gan sadzīviskās lietās. A. fon Hiršhheidts palīdzēja sakārtot draudzes īpašumtiesības, bija stiprais balsts draudzes gara uzturēšanā un stiprināšanā. Arnolds un Lore fon Hiršhheidti bija paraugs visiem, kā mūža garumā saglabāt savstarpēju mīlestību un cieņu, paļāvību un ticību Dievam. Arnolds vienmēr lika domāt un vērtēt, urdīja meklēt ceļu, lai draudze būtu dzīvotspējīga mūsdienu Aizputē, lai turpinātu nest Dieva vārdu un saglabātu mūsu sakrālo mantojumu arī citām paaudzēm. Arī dzīvojot Liencā, viņu interesēja, kas notiek draudzē, Aizputē, novadā, Latvijā.

Arnold, paldies par Tavām lūgšanām un sirds degsmi, kas palīdzēja augt un pilnveidoties ne tikai mūsu draudzei. Tās palīdzēja attīstīties Aizputei, novadam, iedzīvotājiem. Mācīja pieņemt visus cilvēkus, nešķirojot pēc tautības, fiziskiem dotumiem vai mantas stāvokļa. Tās mācīja pasniegt roku līdzcilvēkiem, nenosodot un nekritizējot.

Visdziļākā līdzjūtība Lorei fon Hiršhheidtai, pārējiem tuviniekiem un draugiem, nododot Dieva gaismā Arnoldu fon Hiršhheidtu.

“Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.” (Jāņa atklāsmes grāmata, 22:4-5)

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze

Mācītājs Gundars Bērziņš

Vēsturiskās vērtības sargās jauns jumts

Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskā draudzes baznīcā šobrīd notiek vērienīgi remontdarbi – jumtam tiek likti jauni dakstiņi, kā tas vēsturiski bijis senāk – pirms padomjlaiku šīfera perioda.  Lasīt tālāk

Aizputes autonomai evaņģēliski luteriskai draudzei tiesāšanās ar LELB beidzas ar pozitīvu iznākumu.

2019.gada 2. jūlijā Latvijas Republikas Senāts paziņojis savu lēmumu par labu Aizputes autonomai ev. lut. draudzei.

Nolēma: atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvja zvērināta advokāta Jura Narkēviča kasācijas sūdzību un reliģiskās organizācijas "Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze" pretsūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 14.decembra spriedumu. Lēmums nav pārsūdzams.

Draudzei ilgā tiesāšanās bija ļoti nogurdinoša. Tas bija liels pārbaudījums savstarpējām attiecībām. Šī uzvara dos jaunu stimulu draudzei darboties un turpināt iesāktos darbus pie dievnama restaurācijas.
 .